Algemene voorwaarden Saddle Up

Deze algemene voorwaarden zijn op de gehele omgeving van Saddleup.nl van toepassing. Dit betreft versie 2-12-2020

Artikel 1. Definities / Begripsbepalingen

● Saddle Up – Saddle Up V.O.F. KvK 76147908, Vestigingsnummer 000043974384, 3816 TR 22, Amersfoort. Saddle Up wordt in deze Algemene Voorwaarden ook aangeduid met ‘we’ en ‘ons’.
● Platform – de website Saddleup.nl en ieder bijbehorend sub-domein.
● Gebruiker – elke gebruiker van het Platform die zich heeft geregistreerd. Dit kan een Verkoper en/of Koper zijn. Waar in deze Algemene Voorwaarden gebruikt wordt gemaakt van ‘zijn’, wordt ook ‘haar’ bedoeld.
● Verkoper – elke natuurlijke persoon die artikelen aanbiedt en verkoopt via zijn Account op het Platform.
● Koper – elke natuurlijke persoon die Artikelen via zijn Account via het Platform koopt.
● Account – het account dat Gebruiker heeft aangemaakt op het Platform, dat zijn persoonsgegevens bevat.
● Dienst(en) – de diensten die door Saddle Up op het Platform worden aangeboden, waaronder maar niet beperkt tot, het plaatsen van Advertenties om Artikelen te koop aan te kunnen bieden en het faciliteren van de aan de (ver)koop verbonden betalingen.
● Advertentie – een aanprijzing van een Product zoals door Verkoper geplaatst op het Platform via het Account.
● Artikelen – alle tweedehands producten waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving wordt verboden en waarvan Saddle Up kenbaar heeft gemaakt dat deze mogen worden aangeboden op het Platform.
● Kopersbescherming – de commissie die Saddle Up aan de Koper in rekening brengt op de Verkoopprijs.
● Verkoopprijs – de verkoopprijs van Artikelen, inclusief eventuele en andere kosten of heffingen, maar exclusief verzendkosten en commissiekosten die aan de Koper in rekening worden gebracht.
● Ontvangstbevestiging – de bevestiging dat de Koper het Artikel heeft ontvangen.
● Persoonlijke berichten – communicatie tussen Gebruikers door het uitwisselen van persoonlijke berichten via de chatmodule, waartoe alleen Gebruikers van het Platform toegang van hebben.
● Bezoeker – eenieder die zich niet op de Website heeft geregistreerd en de Website zonder registratie gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
● Accounts van Sociale Netwerken – accounts op Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en andere sociale netwerken waar informatie over het platform en de daarop verleende Diensten wordt verstrekt, en de door Gebruikers gepubliceerde content wordt gedeeld;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik door een Gebruiker van het Platform.
2.2 Bij het aanmaken van een account verklaart Gebruiker zich jegens Saddle Up gebonden aan deze voorwaarden.
2.3 Saddle Up is altijd gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op het Platform zijn geplaatst. Als Gebruiker vervolgens zijn Account blijft gebruiken, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Als Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet wil accepteren dan kan Gebruiker zijn Account laten verwijderen.
2.4 Indien Gebruiker handelt in strijd met een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, is Saddle Up gerechtigd om, naast alle andere (rechts)middelen de activiteiten van Gebruiker op het Platform met onmiddellijke ingang geheel of tijdelijk te beperken of op te schorten. Waaronder het Account (tijdelijk) stopzetten en/of te verwijderen, evenals het weigeren van toegang tot de diensten, zonder dat Saddle Up hiervoor op enige wijze aansprakelijk of schadeplichtig is naar Gebruiker.

Artikel 3. Account

3.1 Een Gebruiker moet een Account aanmaken op het Platform om het te gebruiken. Gebruikers kunnen zich op verschillende manieren registreren; via e-mail, zijn Facebook-account of zijn Google-account. Als Gebruiker zich registreert met zijn Facebook-account, kan er daarna ook met het Facebook-Account worden ingelogd. Als Gebruiker zich registreert met zijn Google-Account, kan er daarna ook met het Google-Account ingelogd worden. Als Gebruiker zich registreert met zijn e-mailadres, zal daarbij een wachtwoord gekozen moeten worden. De “Inloggegevens” van Gebruiker zijn dan het e-mailadres en het gekozen wachtwoord.
3.2 Het Account van een Gebruiker mag niet gebruikt worden door derden. Gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Inloggegevens en het gebruik van zijn Account.
3.3 Elke Gebruiker mag één (1) Account aanmaken. Het is niet toegestaan om meerdere Accounts te hebben die direct of indirect van dezelfde Gebruiker zijn. Als het Account, om welke reden dan ook wordt geblokkeerd of verwijderd, kan de Gebruiker niet langer van het Platform gebruik maken.
3.4 Saddle Up heeft ten alle tijden het recht om het Account van een Gebruiker op te schorten, te blokkeren of te verwijderen, bijvoorbeeld in geval van strijd met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, fraude, verstoring van de goede werking van het Platform of als, naar oordeel van Saddle Up, het Account schadelijk kan zijn voor de goede naam van Saddle Up of derden. Saddle Up heeft ook het recht om een Account te weigeren of te blokkeren als het Account is gekoppeld aan een bankrekeningnummer dat al bestond bij een geblokkeerd Account. Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Saddle Up in verband met de opschorting, blokkering of verwijdering van het Account door Saddle Up. Gebruiker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
3.5 Gebruiker gaat ermee akkoord alleen correcte en complete informatie te verstrekken bij het aanmaken van een Account. Gebruiker is verantwoordelijk dat de gegevens op zijn Account volledig en juist zijn en het zal updaten in geval van wijzigingen.
3.6 Gebruiker handelt altijd in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van Saddle Up met betrekking tot de installatie en het gebruik van het Platform.
3.7 Saddle Up is altijd gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Account niet langer beschikbaar te stellen, het weigeren van een Account of om aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account.
3.8 Gebruiker kan Saddle Up per e-mail verzoeken het Account te laten verwijderen. Dan kan Gebruiker niet langer gebruik maken van de Diensten. Saddle Up zal de gegevens in het Account uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van een dergelijk verzoek verwijderen.

Artikel 4. Koopovereenkomst

4.1 Als een Gebruiker van het Platform overgaat tot de aankoop van een Artikel dat op het Platform aangeboden is, wordt een koopovereenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Koper (de “Koopovereenkomst”).
4.2 Saddle Up is en wordt geen partij bij de Koopovereenkomst. Als Koper en Verkoper een geschil hebben over al dan niet verzonden of geretourneerde Artikelen, moeten Koper en Verkoper dit gezamenlijk oplossen. Indien Koper en Verkoper gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kan Saddle Up hierbij, geheel vrijblijvend, bemiddelen. Het kunnen aantonen van een verzendbewijs door Verkoper of Koper zal hierin leidend zijn. De Verkoper en Koper vrijwaren Saddle Up voor aanspraken tot schadevergoeding op grond van zijn beslissing.
4.3 De Verkoper en Koper zijn beide verantwoordelijk voor het voor eigen rekening en risico bij het aangaan van de Koopovereenkomst. De Verkoper en Koper vrijwaren Saddle Up voor elke claim en/of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de totstandkoming en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
4.4 De Koopovereenkomst omvat de koop en verkoop van de Artikelen en de zogenaamde “Aftersales”. Deze Aftersales bestaan uit contact tussen Koper en Verkoper, afwikkeling van retourzendingen en garantie. De Aftersales zijn voor rekening en risico van Verkoper, tenzij deze Algemene Voorwaarden anders bepalen. De Koper erkent dat Saddle Up op geen enkele manier aansprakelijk is voor de nakoming van de afspraken tussen Koper en Verkoper en de kwaliteit van de Artikelen.
4.5 Nadat de Koopovereenkomst is gesloten, stuurt Saddle Up de Koper een bevestiging per e-mail. Daarnaast kunnen de Koper en Verkoper via de chatfunctie op het Platform communiceren over de koop.
4.6 De Koper en Verkoper zijn verplicht ervoor te zorgen dat de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Plaatsen van een advertentie 

5.1 Met een Account kan een Verkoper Advertenties plaatsen op het Platform.
5.2 Door het plaatsen van een Advertentie verleent de Verkoper aan Saddle Up een kosteloos, eeuwigdurend, onherroepelijk en niet-exclusief recht om die Advertentie (of onderdelen daarvan) te gebruiker, reproduceren en/of openbaar te maken voor marketing-. Promotie-, en/of publiciteitsdoeleinden van Saddle Up.
5.3 De Advertentie is zestig (60) dagen actief. De Advertentie wordt daarna automatisch van het Platform verwijderd.
5.4 De Verkoper vrijwaart Saddle Up voor alle eventuele (schade)vorderingen vanuit Koper, als gevolg van of in verband met het niet naleven van de garanties zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.
5.5 De prijs van een Artikel in een Advertentie is vermeld in Euro, inclusief BTW (indien van toepassing) en exclusief Servicekosten en eventuele verzendkosten. Indien van toepassing bepaalt de Verkoper vooraf het bedrag van de verzendkosten.
5.6 Advertenties worden geplaatst binnen een aanwezige (sub)categorie. Saddle Up is als enige gerechtigd is om te bepalen welke product(sub)categorieën op het Platform mogen worden aangeboden. Saddle Up heeft het recht om (sub)categorieën op het Platform te wijzigen of te verwijderen waardoor Advertenties mogelijk ook worden verwijderd of verplaatst naar een andere (sub)categorie. Hierdoor ontstaat voor Gebruiker nimmer recht op een schadevergoeding. Verkoper kan alleen Artikelen aanbieden waarvan Saddle Up heeft aangegeven dat deze op het Platform mogen worden aangeboden.
5.7 Verkoper waarborgt en garandeert:
5.7.1 Alleen te handelen als particulier en het Platform niet voor professionele doeleinden te gebruiken.
5.7.2 Dat de aangeboden Artikelen tweedehands zijn.
5.7.3 Dat de aangeboden Artikelen eigendom zijn van de Verkoper en dat de Verkoper bevoegd is om deze Artikelen te koop aan te bieden en te vervreemden;
5.7.4 Dat de aangeboden Artikelen origineel zijn en geen namaak;
5.7.5 Er niet meerdere identieke Advertenties tegelijk op het Platform zijn;
5.7.6 Dat de aangeboden Artikelen naar behoren functioneren en geen gebreken vertonen, tenzij dit wordt vermeld in de advertentie;
5.7.7 De inhoud van de Advertentie (titels, beschrijvingen, prijzen en foto’s van het Artikel) niet misleiden, onnauwkeurig, onvolledig onjuist is;
5.7.8 Dat de inhoud van een Advertentie geen discriminerende, pornografische, aanstootgevende of anderszins illegale of onwettige inhoud bevalt;
5.6.8 Dat de aangeboden Artikelen en de verstrekte (product)informatie geen inbreuk maakt op enige rechten van Saddle Up of derden.
5.6.9 Dat de Verkoper Saddle Up vrijwaart tegen alle schade van claims tegen Saddle Up als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit Artikel.
5.6.10 Om geen reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen, of om op een andere wijze commerciële uitingen aan de Koper te bezorgen.
5.6.11 Een Nederlandse betaalrekening en postadres te hebben om als Verkoper te kunnen handelen.
5.6.12 Dat Saddle Up gerechtigd is om het aanbod of bepaalde informatie die door Verkoper vermelde is met betrekking tot het Artikel niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen, indien dit naar oordeel van Saddle Up niet correct of misleidend is, het schadelijke kan zijn voor de goede naam van Saddle Up, het Platform of derden of dan wel in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.
5.6.13 Artikelen niet direct of indirect aan zichzelf te zullen verkopen.

Artikel 6. Bestelling en verzending

6.1 Een Gebruiker kan een bestelling plaatsen via het normale bestelproces bij Saddle Up door middel van directe aanschaf van een door de Verkoper aangeboden Artikel. De bestelling wordt verwerkt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de instructies van Saddle Up.
6.2 Gebruiker zal zijn e-mailadres dat aan het Account gekoppelde is zorgvuldig en regelmatig in de gaten houden, zodat hij ten alle tijden kennis kan nemen van de informatie die Saddle Up in verband met de bestelling heeft toegezonden.
6.3 De Verkoper zal het Artikel uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na bevestiging (betaling) van de bestelling verzenden. Via de chatmodule met de Koper kan een alternatieve verzendtermijn afgestemd worden, die niet langer mag zijn dan veertien (14) werkdagen.
6.4 De Verkoper kiest bij het plaatsen van de advertentie een verzendmethode. Dit is automatisch onderstaande optie:
– Geïntegreerde verzending: als Verkoper voor geïntegreerde verzending kiest ontvangt Verkoper, indien een Artikel wordt besteld, van Saddle Up een verzendlabel van het koeriersbedrijf. Saddle Up maakt dit verzendlabel aan en ontvangt de betreffende track-and-trace code ook. De Verkoper is verplicht gebruik te maken van dit verzendlabel en de bijbehorende verzendinstructies. Het risico voor de verzending ligt in dit geval bij Koper.

6.5 Als de Verkoper een Artikel op het Platform plaatst dan weet de Verkoper van tevoren hoe het Artikel verzonden kan worden. De Verkoper kan bij het plaatsen van een advertentie kiezen uit de volgende “Verzendmethode”:
o PostNL Brievenbuspakketje: het Artikel kan via de brievenbus verzonden worden en voldoet aan de afmetingen en gewicht van een brievenbuspakket. De bestelling wordt thuis bij de Koper bezorgd. De Verkoper ontvangt hiervoor het opgegeven adres van de Koper.
o PostNL Pakketpost: het Artikel wordt in een pakket verzonden en voldoet aan de maximale afmetingen en gewicht van een pakket. De bestelling thuis bij de Koper bezorgd. De Verkoper ontvangt hiervoor het opgegeven adres van de Koper.

6.6 De Verkoper is verantwoordelijk voor de juiste verpakking van het pakket en een duidelijke vermelding van het verzendadres, zoals vermeld op de pakbon. Ook zal de Verkoper het retouradres duidelijk vermelden, mocht de bezorging niet mogelijk zijn of als de Koper het Artikel wil retourneren.
6.7 De eigendom van de geleverde Artikelen gaat over van Verkoper op Koper op het moment dat:
– De Koper de koopprijs van de Artikelen aan Saddle Up heeft betaald; en
– De Koper het Artikel heeft ontvangen; en
– Niet binnen tien (10) werkdagen na verzending heeft aangegeven het ontvangen Artikel niet te willen houden, of niet binnen de gestelde termijn een retourverzoek heeft ingediend.

Artikel 7. Vergoeding voor bemiddeling door Saddle Up

7.1 Voor de bemiddeling van Saddle Up wordt een vergoeding gerekend. Een commissie over de Verkoopprijs wordt in rekening gebracht aan de Verkoper. Deze servicekosten bedragen standaard 7,5% van de verkoopprijs. Saddle Up kan deze commissie op ieder moment aanpassen. De Koper betaalt bij elke aankoop via het platform administratiekosten. Deze administratiekosten bedragen €1,99 en worden bovenop de Verkoopprijs in rekening gebracht. Saddle Up kan deze kosten aanpassen. De Servicekosten en Administratiekosten komen toe aan Saddle Up nadat de order is afgerond en alle betalingen zijn verricht. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, geef je Saddle Up toestemming voor de in dit artikel toegelichte bemiddeling (voor zowel de Koper als Verkoper)

Artikel 8. Retourneren

8.1 Koper is verplicht het ontvangen Artikel te inspecteren op gebreken direct na ontvangst. Koper zal de kwaliteit en/of kwantiteit onderzoeken.
8.2 Als de Koper een Artikel ontvangt dat niet conform de advertentie van Verkoper is, dan heeft de Koper tot tien (10) dagen na plaatsen van de order het recht om een retourverzoek in te dienen via de “Problemen met een bestelling?”-button. Een Artikel is niet conform de advertentie indien het Artikel significante en onvermelde beschadigingen of gebreken heeft, er een andere maat in het label staat dan in de advertentie of als het Artikel anderszins significant afwijkt van de foto’s en omschrijving van de advertentie.
8.3 Het retourverzoek zal door Saddle Up beoordeeld worden. Saddle Up zal een bindend besluit over het retourverzoek nemen. Verkoper en Koper vrijwaren Saddle Up voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van deze beslissing.
8.4 Als het retourverzoek wordt goedgekeurd door Saddle Up dan dient de Koper het te retourneren Artikel binnen vijf (5) dagen na acceptatie van het retourverzoek aan de Verkoper te verzenden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Koper.
8.5 Het door Koper betaalde aankoopbedrag wordt door Saddle Up zo spoedig mogelijk na de retourzending terugbetaald, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangstbevestiging van het Artikel door de Verkoper. De door de Koper betaalde administratiekosten worden niet terugbetaald. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Koper.
8.6 Als de Koper een retourverzoek indient, dan is de Koper verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijsmateriaal (foto’s en tekst) om aan te tonen dat het Artikel niet conform de advertentie is.

Artikel 9. Betalingen
9.1 Betalingen via het Platform Saddle Up worden afgehandeld door Stripe. Stripe heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. waarmee Stripe betaaldiensten mag verlenen en voldoet aan de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Saddle Up heeft op geen enkel moment de door Koper of Verkoper verschuldigde geldbedragen in haar bezit.
9.2 Op alle betalingen via het Platform zijn de Stripe Connected Account Agreement en de Stripe Services Agreement van toepassing, zoals die van tijd tot tijd door Stripe kunnen worden gewijzigd. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via: stripe.com/en-nl/connect-account/legal en stripe.com/en-nl/legal.
9.3 Om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zal Stripe bepaalde informatie opvragen van de Verkoper om zijn of haar identiteit te controleren. Stripe kan in een later stadium om aanvullende informatie vragen. Deze aanvullende informatie kan bestaan uit documenten, zoals een identiteitsbewijs of een bewijs van adres. Saddle Up is niet betrokken bij dit onderzoek en de door Stripe verkregen informatie wordt niet gedeeld met Saddle Up. Stripe kan eventuele gelden pas uitbetalen aan de Verkoper, zodra de gevraagde informatie door de Verkoper is geleverd bij Stripe.
9.4 Als er binnen 10 werkdagen na bestellen van de order geen bericht van de koper is ontvangen door Saddle Up dat er iets mis is met de ontvangen bestelling (dit dient te gebeuren via de knop ‘problemen met een bestelling?’ in ‘mijn bestellingen’), zal de uitbetaling aan de verkoper via Stripe in gang worden gezet. Dit op voorwaarde dat de track en trace informatie aangeeft dat het pakket is afgeleverd. Saddle Up is niet verantwoordelijk voor uitbetaling binnen bovengenoemde termijnen aan Verkoper en is niet betrokken bij de afhandeling van de betalingen. Saddle Up zal aan Stripe doorgeven wanneer zij een uitbetaling kunnen starten.
9.5 Door acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden geeft de Verkoper de opdracht aan Stripe om de Servicekosten in mindering te brengen op de te ontvangen Verkoopprijs en deze Servicekosten aan Saddle Up over te maken.
9.6 Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door Koper aan hem gedane betalingen te accepteren. Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan Koper restitueren en Koper erop wijzen dat betaling uitsluitend via het Platform kan plaatsvinden.
9.7 De Koper betaalt kopersbeschermingskosten voor het gebruik van het Platform. Deze commissie wordt door Saddle Up in rekening gebracht boven op de Verkoopprijs en komen ten goede aan Saddle Up. Deze kosten worden altijd duidelijk vermeld in het bestelproces dat de Koper doorloopt.

Artikel 10. Privacy

10.1 Saddle Up verwerkt de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Zie onze privacy policy en ons cookiestatement voor meer informatie.
10.2 Saddle Up verstrekt de Verkoper alleen de persoonsgegevens van de Koper die noodzakelijk zijn om de Koopovereenkomst uit te voeren. Saddle Up kan de juistheid van de (door de Koper verstrekte) persoonsgegevens niet garanderen.
10.3 De Verkoper garandeert dat hij Kopers uitsluitend zal benaderen in verband met de uitvoering van de Koopovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Hij zal deze Klantgegevens nooit commercieel exploiteren, gebruiken of aan derden verstrekken. In geval van overtreding van de bepalingen in dit artikel is de Verkoper aansprakelijk voor door Saddle Up en de Koper geleden schade.
10.4 De Verkoper behandelt de Klantgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het privacy beleid van Saddle Up.

Artikel 11. Chatcommunicatie

11.1 Saddle Up heeft een chatmodule ontwikkeld zodat de Verkoper en Koper in contact kunnen komen en met elkaar kunnen communiceren.
11.2 Saddle Up slaat alle communicatie op haar servers op die via deze chatmodule verloopt. Deze communicatie wordt niet actief gemonitord door Saddle Up, maar Saddle Up kan wel automatische filters installeren om onrechtmatige inhoud en problemen op te sporen. Deze communicatie wordt alleen door Saddle Up bekeken wanneer een Gebruiker een specifieke klacht indient of als het automatische filter onrechtmatige inhoud of een probleem detecteert.
11.3 Verkoper en Koper zullen zicht onthouden van discriminerende, beledigende, suggestieve en/of aanstootgevende taal in hun communicatie.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Saddle Up is de exclusieve eigenaar van alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) patenten, patentaanvragen, handelsmerken, merkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (de “Intellectuele Eigendomsrechten”) met betrekking tot het Platform en de onderliggende code.
12.2 Gebruikers van het Platform verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
12.3 Gebruiker garandeert de exclusieve eigenaar te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de informatie die Gebruiker deelt op het Platform, zoals (maar niet beperkt tot) omschrijvingen en foto’s van Artikelen.
12.4 Saddle Up verkrijgt een niet-exclusieve licentie van Gebruiker om alle door Gebruiker verstrekte materialen en informatie aan Saddle Up te gebruiken. Saddle Up kan dit ook gebruiken in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om deze licentie aan Saddle Up te verlenen, zonder inbreuk te maken op de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden.
12.5 Gebruiker zal in geen enkel geval een merk- of domeinnaamregistratie deponeren en/of registreren met Saddle Up elementen en/of een daarop lijkend logo. Voor elk gebruik van Saddle Up logo’s door Gebruiker vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Saddle Up.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Bij het gebruik van het Platform is Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
13.2 Gebruiker vrijwaart Saddle Up volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit het niet nakomen van één (1) of meerdere verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden.
13.3 Gebruiker verbindt zich ertoe om alle toepasselijke privacywetten en -regelgeving volledig na te leven bij zijn activiteiten onder deze Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomst en vrijwaart Saddle Up voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook.
13.4 Saddle Up is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook van Gebruiker in verband met het gebruik van het Platform, het Account, de door Gebruiker gedeelde informatie op het Platform en/of de Artikelen, zoals (maar niet beperkt tot) schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen en onrechtmatige informatie op het Platform, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Saddle Up. Saddle Up is niet verantwoordelijk en staat niet in voor de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker.
13.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Saddle Up verder uit buiten wat wettelijk is toegestaan. Als Saddle Up, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker beperkt zijn tot concreet aantoonbare schade ten hoogte van maximaal het totaalbedrag van de Vergoedingen en commissiekosten die Saddle Up bij de desbetreffende Gebruiker in rekening heeft gebracht voor al zijn kopen en verkopen.

Artikel 14. Diversen

14.1 Gebruiker zal zichzelf nooit voordoen als vertegenwoordiger van Saddle Up en zal geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Saddle Up. Gebruiker vrijwaart Saddle Up volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit het niet naleven van dit artikel.
14.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk bij het doel en de strekking van de vervangen bepaling komt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht